@dinhcaohack ai dà :)) dnay ở đâu r ông e, liên lạc lại cái xem nào